Alfa Centauri

67 tekstów – auto­rem jest Al­fa Cen­tauri.

Żeby wyg­rać nie wys­tar­czy wal­czyć. Żaden po­jedy­nek nie wyłoni dwóch zwy­cięzców. Wal­ka o szczęście to cza­sem nie jed­na bit­wa, ale cała woj­na. Ra­mię w ra­mię w jed­nym ce­lu. Jeszcze nig­dy je­den człowiek sam nie wyg­rał wojny. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 listopada 2016, 00:12

Je­den mały kwiatek, ofiaro­wany z ser­ca przez zu­pełnie ob­ce­go mężczyznę, pot­ra­fi ukoić wszys­tkie tęskno­ty i zas­po­koić uni­wer­salne prag­nienie ko­biety, by być ob­sy­pywaną kwiatami. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 marca 2016, 17:26

Rachunek sumienia

Os­tatkiem sił i do ut­ra­ty tchu
wierzę.
Na­wet w chwi­li, gdy
speszo­ny za­mykasz za mną drzwi,
a ja osu­wam się w ich ciemność,
wciąż wierzę.
Mówisz, że bolą mo­je łzy?
Że nie chcesz już na nie patrzeć?
Jak bo­li, nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 8 marca 2016, 17:19

***

Prze­nikasz mnie do głębi.
Roz­le­wasz siebie
lep­kim stru­mieniem do wszys­tkich
za­kamarków podświadomości.
Zachłan­nie przywłaszczasz
każdą drżącą komórkę.
Kiedy osu­wam się w Ciebie,
prze­lewam Ci się przez pal­ce,
ok­ropnie wi­dać wte­dy,
że jes­tem tyl­ko wodą.
Czasem.
I prze­de wszystkim.
Pod­no­sisz dłonie.
Zwilżasz us­ta mną.
Łap­czy­wie zbierasz krop­le,
jak­bym była
os­tatnim prag­nieniem w Twoim życiu
i je­dyną prze­paścią, w którą
od­ważyłbyś się rzucić…

Wspom­nienie ma­gii nos­talgicznych po­ranków pachnących kawą.
dedykowane 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 6 marca 2016, 13:57

Dziewczynka z zapałkami

W sa­mot­nych po­ran­kach
nie szu­kam pro­mieni słońca ,
ale blas­ku two­jego spojrzenia.
W smut­nych wie­czo­rach
nie szu­kam blas­ku gwiazd,
ale brzmienia two­jego głosu.
A w tęsknych no­cach
nie szu­kam snu,
ale ma­gii twoich po­całunków.
Sza­rej codzienności [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 marca 2016, 19:45

Chcę zapomnieć

Da­lej niż wszys­tko
jest jut­ro
i nie przychodzi.

Głębo­kie spoj­rze­nia,
smak ust,
to było wczoraj.

Marzyć o wspomnieniach?
To śmierć.
By­naj­mniej umysłu.

Nie do­tykaj mnie.
Na­wet jutro.
Chcę zapomnieć. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 2 marca 2016, 08:27

Żad­ne ma­py ani dro­gow­ska­zy nie po­mogą od­na­leźć dro­gi wędrow­co­wi, który nie ob­rał ce­lu podróży. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 lutego 2016, 07:56

Najładniej mi

Ubierasz mnie w spojrzenie,
spoglądasz jak­by przez łzy.
Zakładam je codziennie.
W tym stro­ju tak pięknie mi.

Ubieram się w tęsknotę.
Perły spa­dają spod rzęs.
Wpi­nam we włosy złote
Łzę. Tak mi w niej ład­nie jest.

Ubieram się w marzenie,
miękko rozpływa się tiul.
W nim układasz się cieniem.
Jes­tem jak anioł ze snów.

Ubierasz mnie w czułości.
Do­tykiem od­liczasz dni.
Wiesz, że w tej codzienności
nap­rawdę najład­niej mi...? 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 26 lutego 2016, 10:53

Ni­kogo nie wy­kar­misz na pus­tej pier­si mle­kiem z pal­ca wyssanym. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 lutego 2016, 19:45

Pe­wien eme­ryt z mias­ta Sopotu,
czar elok­wen­cji roz­taczał wokół.
Spot­kał dziew­czynę piękną.
Przez nią ser­ce mu pękło.
Od­na­lazł wreszcie swój święty spokój... 

limeryk
zebrał 7 fiszek • 12 lutego 2016, 23:27

Alfa Centauri

Zeszyty
  • Myśli – Do prze­myśle­nia...

  • Najbliżej... – ...czy­li brak słów...

  • Poezja – To co mnie po­rusza...

  • Proza – Do podzi­wiania...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Alfa Centauri

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

13 listopada 2016, 00:42Alfa Cen­tauri wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

13 listopada 2016, 00:32Alfa Cen­tauri sko­men­to­wał tek­st Jeden mały kwiatek, ofiaro­wany [...]

13 listopada 2016, 00:17Alfa Cen­tauri wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

13 listopada 2016, 00:10Alfa Cen­tauri wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

3 września 2016, 22:46Cris sko­men­to­wał tek­st Jeden mały kwiatek, ofiaro­wany [...]

20 marca 2016, 14:39Alfa Cen­tauri wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 marca 2016, 16:45krysta sko­men­to­wał tek­st Rachunek su­mienia

11 marca 2016, 13:58Alfa Cen­tauri sko­men­to­wał tek­st Rachunek su­mienia

11 marca 2016, 13:57Alfa Cen­tauri sko­men­to­wał tek­st Jeden mały kwiatek, ofiaro­wany [...]

8 marca 2016, 19:06Akerin sko­men­to­wał tek­st Rachunek su­mienia